Kontakt

Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Klasyków 52/54,

03-163 Warszawa

tel. 22 811 15 41 fax 10

kom: 504 086 072

adres mailowy: domdzieckarm@gmail.com 

Inspektor Ochrony Danych Adam Myziak: dpo@pdpgroup.pl

Rachunek bankowy: Bank Millenium

nr konta: 69 1160 2202 0000 0000 2672 9949

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

1)  Administratorem  danych osobowych podmiotów kontaktujących się na nami jest Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, ul. ul. Klasyków 52/54, 03-163 Warszawa, zwany dalej Domem Dziecka;

2)  w Domu Dziecka wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e mail: dpo@pdpgroup.pl lub pisemnie na adres Domu Dziecka wskazany w pkt. 1;

3)  Państwa dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Domu Dziecka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na konieczności prawidłowej obsługi korespondencji oraz ewentualnej obrony/dochodzenia roszczeń  w związku z prowadzoną korespondencją;

4) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem sytuacji, gdy podanie takich danych wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa;

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

6) przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;

7) podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do prowadzenia korespondencji z Domem Dziecka;

8) Państwa dane osobowe, w związku z prowadzoną korespondencją, nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu.